Aviso legal, política de privacidade e termos de uso

o noso sitio web é: https://www.compartic.org.

Antes de visitar o noso sitio web ou empregar os nosos servizos e aplicacións, vostede deberá ler e aceptar de forma expresa as condicións de uso deste portal, así como respetar a política de privacidade e de protección de datos establecida, nas condicións e termos que regulan o acceso e uso do noso sitio web, de conformidade co establecido na lexislación española.

1.- Datos identificativos

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico 34/2002 do 11 de xullo (LSSICE) e en particular de acordo co artigo 10 da devandita Lei e tamén da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e do Real Decreto 1720/2007 do Regulamento de desenvolvemento da LOPD, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

1.1.-O sitio web é propiedade da ASOCIACIÓN COMPARTIC, con CIF 1, domiciliada en Avda de Compostela 22, Sigüeiro, C.P. 15888 Oroso (A Coruña).

1.2.- ASOCIACIÓN COMPARTIC está inscrita no Rexistro Xeral de Asociacións co número 2018/0-1ª .

Se quere contactar connosco pode facelo a través do correo electrónico á dirección contacto @ compartic.org

2.- Obxecto

O presente Sitio web ten por obxecto dar a coñecer a todas as persoas a información e servizos ofrecidos por ASOCIACIÓN COMPARTIC, podéndose modificar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, a presentación ou a configuración do sitio web, así como os seus contidos.

O obxetivo principal deste sitio web é o de proporcionar de maneira gratuíta información ás persoas en xeral sobre drons, impresión 3D, tecnoloxía, robótica e tecnoloxía da información e comunicación.

Os contidos deste sitio web proceden tanto das persoas editoras da asociación COMPARTIC como de terceiras persoas, ofrécendose sen ánimo de lucro e non constituíndo en sí mesmos ningunha prestación de servizos, polo que COMPARTIC non se fai responsable das actuacións que pode tomar a persoa usuaria en base aos contidos expostos sen o asesoramento dun profesional.

COMPARTIC non garante a inexistencia de erros nos seus contidos ou na actualización dos mesmos. Aínda así ocuparemos moito esforzo e tempo para evitalos e resolvelos no menor tempo que nos sexa posible.

Debe ler atentamente o presente documento en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso sitio web, posto que as condicións de uso poderán sufrir modificacións e nos seus distintos apartados:

a.- Política de privacidade e protección de datos.

b.- Aviso legal – Utilización do sitio web.

c.- Aviso legal – refentes a prestación de actividades.

a.1.- Persoas Usuarias

O acceso e/ou uso deste sitio web da ASOCIACIÓN COMPARTIC, atribúe a condición de PERSOA USUARIA, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de uso que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

A visita á maior parte dos contidos do sitio web é libre e non require un sistema de rexistro das persoas usuarias. Nembargantes, existen espazos do sitio web con uso reservado persoas socias de Apetega, que deberán de autorrexistrarse no sitio web para:

Pertencer ao Libro de Socios Dixital da asociación.

Publicar no menú » Foros».

Acceder aos contidos dos menús » Documentación» e » Materiais».

Xestionar calquera dos contidos do sitio web, segundo o establecido no parágrafo anterior.

O uso das zonas de acceso restrinxido será persoal e intransferible, de modo que a persoa usuaria asume toda a responsabilidade polas consecuencias que se deriven da súa divulgación a terceiros.

Con carácter xeral, as condicións para o rexistro ou o acceso e uso dos servizos que se ofrecen en www.compartic.org son as seguintes:

Ser persoa socia maior de 14 anos.

COMPARTIC resérvase o dereito de bloquear temporal ou definitivamente o acceso a calquera persoa usuaria rexistrada, sen necesidade de aviso previo, se considera que o comportamento desta persoa usuaria é incompatible con estas normas e co bo funcionamento da plataforma ou se detecta que a información suministrada para o rexistro non é exacta ou veraz.

Tamén se aplicará o anterior no caso de que a persoa usuaria ou socia teña contas pendentes coa asociación.

A persoa usuaria comprométese a non ceder o contrasinal a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos contidos a persoas alleas. Calquera feito que puidese dar lugar a un uso indebido do contrasinal (roubo, extravío, …) será comunicado a COMPARTIC co fin de cancelar a conta da persoa usuaria.

a.2.- Protección de datos

Atendendo á Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle que os datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso sitio web (no momento do seu rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou ao enviarnos un correo electrónico) estes datos pasarán a formar parte dos ficheiros titularidade de ASOCIACIÓN COMPARTIC que foron debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de datos e cuxa finalidade é: Xestionar a súa solicitude ou simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través do sitio web , ou calquera outro, a ASOCIACIÓN COMPARTIC sexan incorporados aos ficheiros da súa titularidade e para o envío de información sobre as actividades desenvolvidas pola ASOCIACIÓN COMPARTIC.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demáis normativa de aplicación. Os datos achegados pola persoa interesada formarán parte dun arquivo -aloxado na propia plataforma- do que é responsable ASOCIACIÓN COMPARTIC e que está inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co nome de «persoas usuarias de compartic.org» . ASOCIACIÓN COMPARTIC comprométese utilizar eses datos, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate, é dicir, o rexistro de persoas usuarias da páxina e no caso das persoas usuarias a elaboración dun Libro de Persoas Socias. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros se non é co consentimento inequívoco da persoa afectada, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

En cumprimento do disposto na citada Lei Orgánica 15/1999, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición empregando o formulario de contacto deste sitio web ou por correo electrónico no enderezo indicado no apartado “Contacto”.

Se por calquera motivo unha persoa socia perde tal condición, ASOCIACIÓN COMPARTIC anotará data de baixa no seu perfil e desactivará esa persoa usuaria, eliminando os datos persoais que non sexan necesarios para o Libro de Persoas Socias.

ASOCIACIÓN COMPARTIC comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de informar ás persoas en xeral e promocionar as súas actividades respecto dos datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda e todo acceso non autorizado.

Se desexa darse de baixa como persoa usuaria rexistrada ou se desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, (dereitos ARCO) pode facelo enviando unha solicitude por correo electrónico a contacto @ compartic.org xunto cunha fotocopia do DNI ou outra proba válida en dereito.

ASOCIACIÓN COMPARTIC borrará e/ou bloqueará e cancelará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

ASOCIACIÓN COMPARTIC comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas de seguridade para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

No caso que os datos fornecidos estean asociados a unha compra, a lexislación española obríganos a mantelos bloqueados un determinado tempo, polo menos durante catro ou cinco anos, a disposición dos distintos Organismos da Administración Pública ou para cumprir con obrigacións legais. Só se poderán borrar ou rectificar os datos que non sexan pertinentes para cumprir con esa finalidade.

O noso servidor seguro garante a privacidade dos datos que vostede nos transmite. Dita privacidade conséguese mediante o protocolo SSL, encriptando os datos enviados mediante o sistema de cifrado RSA, de forma que ninguén poida apropiarse deles xa que non dispón da clave necesaria. Pode comprobar que o seu navegador é seguro se aparece o símbolo do cadeado e tamén porque a URL empeza con https

De tódolos xeitos toda persoa que acceda ao sitio web da ASOCIACIÓN COMPARTIC debería ter o navegador e o sistema operativo o máis actualizados posible.

ASOCIACIÓN COMPARTIC resérvase o dereito para dar de baixa a toda aquela persoa usuaria do sitio web que falsease información ou realizado un uso indebido do mesmo e obrigándose a cumprir coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais.

a.3.- Transferencia internacional de datos

Infórmase á persoa usuaria que os datos persoais achegados a través do sitio web, ou calquera outro medio, poden ser aloxados en servidores tipo cloud computing situados fóra do espazo da Unión Europea. ASOCIACIÓN COMPARTIC advirte á persoa usuaria que o nivel de seguridade de aloxamento nestes países pode ser inferior ao establecido para a Unión Europea. Marcando a casa de “lido e acepto a política de privacidade”, a persoa usuaria dá o seu CONSENTIMENTO á ASOCIACIÓN COMPARTIC para proceder á transferencia de datos mencionada.

a.4.- Formularios de recollida de datos

A utilización de certos servizos ou solicitudes da ASOCIACIÓN COMPARTIC estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente rexistro de persoa usuaria mediante formularios. Toda a información que facilite a persoa usuaria a través dos formularios do sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, a persoa usuaria garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a ASOCIACIÓN COMPARTIC.

Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco son obrigatorios polo que no caso de que a persoa usuaria non facilite os datos correspondentes, ASOCIACIÓN COMPARTIC poderá denegar o correspondente servizo.

a.5.- Menores de idade.

As persoas menores de 14 anos necesitan o consentimento da nai, pai ou titores legais para que poder facer o rexistro e/ou os datos sexan obxecto de tratamento. Será imprescindible enviar autorización asinada pola nai, pai ou titores e copia dos seus DNI.

As persoas maiores de 14 anos poderán consentir por si mesmas, pero advertimos que non deberán publicar ou comunicarnos datos, información ou fotos propias, de familiares, amigos e/ou a túa contorna.

Na seguinte ligazón ofrécese máis información:

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/

Para as persoas maiores de 14 anos e menores de 18 ASOCIACIÓN COMPARTIC utilizará os datos en consonancia coa madurez que obxectivamente corresponda á súa idade, e nunca se solicitarán datos que correspondan a terceiras persoas (familia, amizades, …).

b.- AVISO LEGAL -Utilización do sitio web

b.1.- Uso do sitio web

ASOCIACIÓN COMPARTIC resérvase o dereito para interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso ao sitio web, así como a interromper a prestación de calquera ou de todos os servizos que se prestan a través do mesmo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de mantemento, por fallos no de subministración eléctrica ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo. ASOCIACIÓN COMPARTIC non garante a fiabilidade e dispoñibilidade do seu sitio web, polo que a utilización dos mesmos por parte da persoa usuaria levaranse a cabo pola súa propia conta e risco. Determinados servizos son exclusivos para as persoas usuarias rexistradas; o seu acceso atópase restrinxido e poderán estar sometidos a condicións particulares que, no seu caso, substitúan e/ou modifiquen o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder ao servizo, a persoa usuaria rexistrada deberá rexistrarse co seu identificador e contrasinal. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. A persoa autorizada por ASOCIACIÓN COMPARTIC comprométese a facer un uso dilixente e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros.

Con carácter xeral, a persoa usuaria obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso, e a obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza, absténdose de utilizar o sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos da ASOCIACIÓN COMPARTIC e do resto de persoas usuarias ou en xeral de calquera terceiro.

En particular, e sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida pola persoa usuaria con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, a persoa usuaria obrígase, na utilización do sitio web a:

Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que fose ameazador, difamatorio, inxurioso, obsceno, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral, á normativa vixente.

Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ningún programa de computador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, en calquera dos servizos ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de ASOCIACIÓN COMPARTIC, de calquera persoa usuaria, ou en xeral de calquera terceiro ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

Custodiar adecuadamente o «Nome de Persoa Usuaria» e o «Contrasinal» que lle sexa facilitada por ASOCIACIÓN COMPARTIC, como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.

Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos de ASOCIACIÓN COMPARTIC ou terceiros.

ASOCIACIÓN COMPARTIC resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a infancia ou mocidade, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, ASOCIACIÓN COMPARTIC non será responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

ASOCIACIÓN COMPARTIC poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar o contido do sitio web, así como as presentes condicións xerais e as condicións particulares que, no seu caso, inclúanse, mediante a publicación das devanditas modificacións no sitio web co fin de que poidan ser coñecidas polas persoas usuarias.

b.2.- Propiedade Intelectual e industrial.

A estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos [artigos, denominacións, gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas, nomes comerciais, informes, ficheiros, logotipos, son, audio, vídeo, software, texto, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, combinacións de cores e calquera elemento susceptible de protección] están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ASOCIACIÓN COMPARTIC ou de terceiros.

Todos os dereitos reservados en virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

Baixo ningún suposto, o acceso ao sitio web supón a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de adaptación, alteración, utilización, tradución, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, dos devanditos contidos sen a previa e expresa autorización de ASOCIACIÓN COMPARTIC ou do terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos da persoa usuaria de visualizar e obter unha copia na memoria caché do computador da persoa usuaria, como reprodución transitoria e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado para comunicar a mesma a terceiros.

Están prohibidas a comunicación pública, distribución, reprodución, a transformación, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior. A persoa usuaria comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da ASOCIACIÓN COMPARTIC. Estes actos de explotación só poderán ser realizados en virtude de autorización expresa da ASOCIACIÓN COMPARTIC e que, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual da ASOCIACIÓN COMPARTIC. Só estará autorizado á reprodución, imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado dos contidos dispostos no sitio web.

A infracción de calquera dos citados dereitos podería constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un posible delito castigado de acordo co Código Penal.

Non se permite a utilización dos signos distintivos [marcas, nomes comerciais], salvo autorización expresa dos lexítimos titulares.

ASOCIACIÓN COMPARTIC fará uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poida facer uso en calquera lugar do mundo.

En todo caso se a ASOCIACIÓN COMPARTIC se considerase perxudicada nesta materia reservarase o dereito para solicitar indemnizacións polo uso de material baixo copyright.

b.3.- Exclusión de garantías e responsabilidades

ASOCIACIÓN COMPARTIC non será responsable de:

Con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio web titularidade da ASOCIACIÓN COMPARTIC.

Dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

As persoas usuarias deberán realizar un uso adecuado do sitio web, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que ningunha responsabilidade poida ter a ASOCIACIÓN COMPARTIC pola utilización indebida.

Respecto de posibles deficiencias técnicas a ASOCIACIÓN COMPARTIC non será responsable no caso de que existan alteracións ou interrupcións do servizo, demoras, erros ou mal funcionamento do devandito servizo por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestacións ou que teñan a súa orixe en causas alleas á mesma ou debidas a unha actuación dolosa ou culposa da persoa usuaria, ou por mor de forza maior.

Son causas de forza maior fallos de terceiros, operadores ou compañías de servizos, falta de acceso a redes de terceiros, actos ou omisións das autoridades públicas, actos producidos como consecuencia de fenómenos naturais, apagamentos, etc., e o ataque de ciberdelincuentes ou terceiros á seguridade ou integridade do sistema informático. En calquera caso, sexa cal for a súa causa, ASOCIACIÓN COMPARTIC non asumirá responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou por lucro cesante. ASOCIACIÓN COMPARTIC non se responsabiliza de contidos e opinións de terceiras expresadas no seu sitio web.

ASOCIACIÓN COMPARTIC non se fai responsable pola utilización que a persoa usuaria realice dos servizos do sitio web nin dos seus contrasinais, así como de calquera outro material do sitio web, infrinxindo os dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou calquera outro dereito de terceiros. ASOCIACIÓN COMPARTIC non se fai responsable polos danos que poidan causarse nos equipos das persoas usuarias por posibles virus informáticos contraídos pola persoa usuaria por mor da súa navegación no sitio web, ou por calquera outros danos derivados desa navegación. Corresponde á persoa usuaria, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos prexudiciais. ASOCIACIÓN COMPARTIC non ofrece ningunha garantía de ausencia de erros en ningún dos contidos do seu sitio web, ademáis de non garantir a corrección de calquera defecto ou a ausencia de virus e demáis compoñentes prexudiciais no presente sitio web ou no seu servidor. A persoa usuaria responderá fronte a ASOCIACIÓN COMPARTIC de calquera dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento das condicións de uso do sitio web e demáis obrigacións establecidas no presente Aviso Legal.

b.4.- Ligazóns no sitio web e do sitio web.

A ASOCIACIÓN COMPARTIC no caso de que no nome do dominio dispuxésense de ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet, ASOCIACIÓN COMPARTIC non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e os seus contidos, posto que a función destas é informar á persoa usuaria sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos neste sitio web. Por todo iso, ASOCIACIÓN COMPARTIC non será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns hipertextuais. En ningún caso ASOCIACIÓN COMPARTIC asumirá responsabilidade algunha nin garantirá a dispoñibilidade técnica, amplitude, calidade, fiabilidade, exactitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún das devanditas hiperligazóns ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación da ASOCIACIÓN COMPARTIC coas manifestacións, contidos ou servizos provistos. ASOCIACIÓN COMPARTIC non coñece os contidos e servizos dos sitios enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola calidade, ilicitude, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios ligados nen por calquera outro dano que non sexa directamente imputable á ASOCIACIÓN COMPARTIC que só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos sitios ligados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitude e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida.

A persoa usuaria da internet que introduza ligazóns dende as súas propias páxinas ao sitio web deberá cumprir coas seguintes condicións:

– A ligazón únicamente vinculará coa páxina principal do sitio web pero non poderá reproducila de ningún xeito (copia dos textos, gráficos, etc). – Queda prohibido, de acordo coa lexislación vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións da internet distintas ás do sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio web de forma que:

– produza, ou puidese producir, erro, confusión ou engano nas persoas usuarias sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos;

– supoña un acto de comparación ou imitación desleal;

– sirva para aproveitar a reputación do prestixio da ASOCIACIÓN COMPARTIC ou resulte prohibido pola lexislación vixente.

– O Sitio web que insira a ligazón non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre ASOCIACIÓN COMPARTIC e os seus compoñentes.

– En ningún caso se expresará no sitio web onde se sitúe a ligazón que ASOCIACIÓN COMPARTIC prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor da ligazón.

– O Sitio web que estableza a ligazón cumprirá coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc..); induzan ou poidan inducir na persoa usuaria a falsa concepción de que ASOCIACIÓN COMPARTIC apoia, adhírese, subscribe ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; ou resulten inapropiados coa actividade de ASOCIACIÓN COMPARTIC en relación ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

b.5.- Dereitos de exclusión

ASOCIACIÓN COMPARTIC resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aquelas persoas usuarias que incumpran as presentes condicións xerais de uso, que falseasen información ou realizaran un uso indebido do mesmo e obrigándose a cumprir coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais, sen prexuízo das demáis accións que procedan en Dereito.

Igualmente ASOCIACIÓN COMPARTIC resérvase o dereito de non gardar dato algún ou de borrar estes de os seus ficheiros en tanto non se proceda a establecer unha relación comercial en firme.

b.6.- Xeneralidades

ASOCIACIÓN COMPARTIC perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

b.7.- Modificación das condicións

ASOCIACIÓN COMPARTIC poderá cambiar, modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos como os servizos, condicións e finalidades aquí determinadas, que se presten a través do sitio web, como a forma na que éstes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web, en calquer momento, sen previo aviso, as condicións e finalidades aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

En base a esta posibilidade de modificacións, a persoa usuaria debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web da ASOCIACIÓN COMPARTIC.

b.8.- Publicidade

Determinadas partes do sitio web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación.

b.9.- Lexislación aplicable e xurisdición

En caso de litixio a ASOCIACIÓN COMPARTIC está adherida ao sistema voluntario de arbitraxe de consumo. Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao sitio web rexe a lexislación española sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso de de o presente Sitio web, os Xulgados e Tribunais que lle correspondan a Oroso (A Coruña), España.

c.- AVISO LEGAL -Referentes á prestación de actividades

c.1.-Actividades

As Actividades e as características das mesmas , así como o tipo, duración, inscrición, aparecen directamente no sitio web.

c.2.- Servizo de reclamación.

En caso de reclamación ou queixa pode vostede poñerse en contacto por correo electrónico no enderezo: contacto @ compartic.org

c.3.- Publicidade.

A persoa usuaria rexistrada CONSENTE en recibir información sobre as actividades que desenvolva a ASOCIACIÓN COMPARTIC por calquera medio (telefónico, correo postal, correo electrónico, sms, fax, etc.).

3.- Cookies

ASOCIACIÓN COMPARTIC utiliza cookies durante a prestación do servizo do sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador que poñen en marcha procedementos automáticos de recollida de información persoal co propósito de rexistrar as actividades do usuario durante a súa navegación, mellorala e adaptala ás preferencias determinadas por unha persoa usuaria durante a súa visita a un determinado sitio web, (como pode ser Google Analytics ou ferramentas similares). Ésta información rexístrase nuns arquivos que son aloxados no propio terminal da persoa usuaria e asociado inequivocamente a éste terminal. Cada vez que a persoa usuaria volve acceder ao sitio web en cuestión estes arquivos actívanse automáticamente de maneira que se configura o sitio web coas preferencias sinaladas en anteriores visitas. As cookies non poden ler outras cookies creadas por outros provedores. A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a unha persoa usuaria concreta e identificada.

Ningunha das cookies utilizadas obtén datos das persoas usuarias. Só se obtén a dirección IP.

Nas visitas da persoa usuaria ao sitio web ASOCIACIÓN COMPARTIC propietario do website ou sitio web pode ser gardada a seguinte información a través do sitio web:

A dirección IP asignada polo PSI á persoa usuaria e o nome de dominio do PSI.

O dominio dende o que se conecta a Internet

O día e a hora que a persoa usuaria accedeu á páxina web.

A dirección na internet desde a que accedeu ao sitio web (se se accedeu a través doutra URL)

O total de persoas que acceden ao sitio web da ASOCIACIÓN COMPARTIC.

O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver o sitio web.

O país ao que pertence a persoa que visita o sitio web (ou no seu caso o PSI).

Toda ésta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de márketing e de estatísticas tecnolóxicas. Facemos uso da información sobre o número de visitas e o seu uso no seu conxunto para facer o noso sitio máis útil e interesante para as nosas persoas usuarias.

Á parte, a solicitada nos formularios incorporados necesaria para a xestión e mantemento dalgún dos nosos servizos.

Para obter e analizar a información utilizamos Google Analytics. Incluímos as seguintes ligazóns á súa política de cookies:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de cookies ou se advirta do momento en que isto ocorre. O sitio web é accesible sen necesidade de que estean activadas as opcións referentes ás cookies, aínda que poden impedir o correcto funcionamento de mecanismos de seguridade para servizos exclusivos ou determinados servizos que requiren dunha maior seguridade. A finalidade última das cookies do sitio web é a de facilitar a navegación da persoa usuaria.

A continuación publicamos as ligazóns ás instrucións para habilitar ou deshabilitar as cookies nos navegadores máis utilizados:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=é

Firefox:

https://support.mozilla.org/é/kb/habilitar-e-deshabilitar-cookies-que-os-sitios-we

Edge:

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-é/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera:

http://help.opera.com/windows/11.50/é-É/cookies.html

Outras ferramentas de terceiros, dispoñibles en liña, que permiten ás persoas usuarias detectar as cookies en cada sitio web que visitan e xestionar a súa desactivación, por exemplo:

Ghostery

http://www.youronlinechoices.com/es